Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Siekierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MServices Mateusz Siekierski z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Strzelecka 6, 87-300 Brodnica.
Kontakt z Administratorem możliwy jest:

• Poprzez email: mateusz.siekierski@szlachetneinwestycje.pl
• Pod adresem: Strzelecka 6, 87-300 Brodnica

2. Inspektorem danych osobowych w MServices Mateusz Siekierski jest Pan Łukasz Witta Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

• Poprzez email: lukasz.witta@szlachetneinwestycje.pl
• Pod adresem: Strzelecka 6, 87-300 Brodnica

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

• założenia Konta niezbędnego do korzystania z usług oferowanych przez Portal
• wymiany Informacji Kontaktowych pomiędzy Użytkownikami w celu zrealizowania transakcji
• świadczenia usług doradczych
• obsługi płatności

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

• adres e-mail
• informacje kontaktowe podane dobrowolnie przez Państwa każdorazowo w momencie Akceptowania bądź Potwierdzenia Zlecenia (np. adres e-mail, numer telefonu)
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania
• w przypadku Klienta korzystającego z wpłat na rachunek bankowy za pomocą Poczty Polskiej, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

• MServices Mateusz Siekierski z siedzibą w Brodnicy
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, operator płatności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu
• w przypadku Klienta korzystającego z usług wpłat na rachunek bankowy realizowanych przez Pocztę Polską, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności za pomocą kryptowalut, BITBAYPAY AS. z siedzibą w Tallinie, Estonia
• podmiot świadczący usługi hostingu WWW

Portal powiązany jest z narzędziami analitycznymi Google Analytics udostępnianymi przez Google (Google, Inc.), które służą wspieraniu działania Portalu w celu lepszego dopasowania jakości usług.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zamówionych usług oraz okres niezbędny do dopełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych.
8. Podane przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez MServices Mateusz Siekierski zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.SzlachetneInwestycje.pl. Niepodanie przez Państwa danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez MServices Mateusz Siekierski usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.SzlachetneInwestycje.pl.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.